โลกร้อน เกิดจากอะไร

โลกร้อน เกิดจากอะไร

โลกร้อน เกิดจาก ก๊าซเรือนกระจก ที่สะสมในชั้นบรรยากาศของโลก ก๊าซเรือนกระจกทำหน้าที่เหมือนผ้าห่ม ดักจับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก

การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
การตัดไม้ทำลายป่า ป่าไม้ดูดซับ CO2
การเกษตร ปล่อยก๊าซมีเทน (CH4)
อุตสาหกรรม ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ผลกระทบของโลกร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
สภาพอากาศแปรปรวน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ระดับน้ำทะเล上升
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แนวทางแก้ไข

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ปลูกป่าทดแทน
สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
ตัวอย่าง

ใช้รถสาธารณะ ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปลูกต้นไม้ ดูดซับ CO2
รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน
สรุป

โลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลก จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ทุกคนสามารถช่วยลดโลกร้อนได้