ที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consultant) คืออะไร?

บริษัทที่ทำการตลาดไปแล้วแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ หากต้องการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
การจ้างที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consultant) มาช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ควรทำ

• ที่ปรึกษาการตลาดคืออะไร

คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษา วิเคราะห์ตลาด กำหนดเป้าหมายพร้อมวางแผนการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจ สามารถเริ่มต้นทำบริษัทได้ รวมถึงติดตามผลที่ได้รับ
บริษัทที่ต้องการที่ปรึกษาการตลาด ส่วนใหญ่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดของที่ปรึกษา ทำให้บริษัทได้ไอเดียใหม่ๆหรือวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• หน้าที่ของที่ปรึกษาการตลาดมีอะไรบ้าง

หน้าที่ของที่ปรึกษาการตลาดแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปตามข้อตกลงการจ้างงาน
บางที่อาจต้องการจ้างแค่บางแคมเปญ บางช่องทางเท่านั้น
หน้าที่หลักๆ ของที่ปรึกษาการตลาดมีขอบเขตการทำงานดังนี้

1. ทำความเข้าใจแบรนด์และแผนการตลาดที่ผ่านมา และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลยุทธการตลาดให้ดียิ่งขึ้น
2. ช่วยหาลูกค้าใหม่ ออกแบบกลยุทธ์ให้เข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่
3. Sales Funnel การสร้างโอกาสการขาย ด้วยการตั้งช่องทางการขายอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้เร็วขึ้น นำไปสู่การปิดการขายได้จริง
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น Facebook , TikTok , Instagram , Line เป็นต้น
5. แนะนำการทำสื่อโฆษณาในส่วนการจัดสรรงบประมาณโฆษณาอย่างไรและช่องทางไหนบ้าง
6. วางกลยุทธ์การตลาดของสื่อแต่ละช่องทางรวมถึงวางแผนการตลาดโดยรวม
7. วางกลยุทธ์แบรนด์ การวิเคราะและการประเมินเพื่อเลือกข้อความและช่องทางการสื่อสาร ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่แบรนด์ต้องการ
8. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ช่วยวิเคราะห์ ผลลัพธ์และแผนการตลาดที่เคยทำและหาจุดปรับปรุงให้ผลลัพธ์ที่ได้ดีขึ้น
9. ช่วยวางระบบการตลาด
10.ช่วยจัดสรรงบประมาณการตลาด ช่วยบริหารงบประมาณที่จะใช้ทำการตลาดให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงที่สุด

• ข้อดีของการจ้างที่ปรึกษาการตลาด

1. ที่ปรึกษาการตลาดสามารถให้คำแนะนำในการทำตลาดผ่านประสบการณ์และความชำนานที่ได้รับจากการทำงานที่ผ่านมา
2. ที่ปรึกษาการตลาด สามารถชี้แนะแผนการตลาดที่วางไว้ และวิเคราะห์แผนการปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
โดยที่บริษัทไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณ ในการทดลองแผนการตลาด
3.ที่ปรึกษาการตลาดมีเครือข่ายที่สามารถแนะนำได้ มีโอกาสได้รู้จักธุรกิจและพาสเนอร์ใหม่ๆ
กรณที่บริษัทไม่มีความพร้อม ขาดทรัพยากรบุคคล เวลา และความความชำนานทางด้านการตลาด

การจ้างที่ปรึกษาการตลาดจึงเป็นคำตอบที่ดี ที่ปรึกษาการตลาดจะคอยช่วยบริษัทกำหนดเป้าหมายและวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดี